ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG VÀ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Mức độ tiện lợi khi sử dụng (dễ dàng sử dụng, khả năng trợ giúp)Thái độ phục vụ của Cơ quan cung cấp dịch vụ công (độ nhiệt tình, thời gian đáp ứng yêu cầu)Khả năng dễ dàng tìm kiếm thông tin, bố trí giao diệnTốc độ truy cập đăng ký, tra cứu thông tin (nhập thông tin đăng ký, tra cứu thông tin về trạng thái giải quyết và tải, in đơn đăng ký)